VI. Ασφάλεια – Προστασία προσωπικών δεδομένων – Τήρηση απορρήτου συναλλαγών


Η επιχείρησή μας έχει λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε οι πληροφορίες οι οποίες μεταφέρονται στο διαδίκτυο να είναι προστατευμένες με τη χρήση ασφαλών πρωτοκόλλων μεταφοράς – SSL (Secure Sockets Layer), μέσω των οποίων τα δεδομένα σας μεταφέρονται κρυπτογραφημένα και να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του πελάτη, δηλαδή ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), είναι γνωστοί μόνο στον πελάτη, ο οποίος είναι και αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς τους από τρίτα πρόσωπα. Η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Υπογραμμίζεται ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων, που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των σχετικών συναλλαγών.


Η επιχείρηση δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε όσα στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς επίσης και τη διόρθωσή τους, σε περίπτωση που τεκμηριώνεται η ύπαρξη λάθους.


Η επιχείρηση μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς. Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που αφορούν στοιχεία επικοινωνίας γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της ενημέρωσής σας για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις της επιχείρησης. Όλα τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για αυτό τον σκοπό και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από το τμήμα Πωλήσεων και το Τμήμα Marketing της επιχείρησης μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα, που επεξεργάζεται η επιχείρηση, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. Η εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά/τεχνολογικά μέτρα και όλες τις μεθόδους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των χρηστών – πελατών και των προσωπικών τους δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των πελατών – χρηστών είναι ασφαλείς και απόρρητες. Χρήση των στοιχείων αυτών γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της επιχείρησης και μόνον όποτε αυτό είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, για σκοπούς μάρκετινγκ, διαχείρισης δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης, αλλά κυρίως για την εκτέλεση των παραγγελιών των χρηστών. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά απέναντί μας, ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.


Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας /δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητά σας. Οποιαδήποτε αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων των πελατών και των συναλλαγών τους δύναται να λάβει χώρα μόνον κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης από τους ίδιους τους πελάτες ή κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης ή απόφασης άλλης Δημόσιας Αρχής.


Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στην ενημέρωσή σας για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις μας εύλογος χρόνος διατήρησης των στοιχείων σας κρίνεται ο χρόνος της σχετικής (εμπορικής) λειτουργίας της επιχείρησης.


Κάθε χρήστης – πελάτης έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ρωτήσει ποια είναι τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουμε, αν τα δίνουμε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχει το δικαίωμα να λάβει δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων μετά από αίτησή του. Άλλα δικαιώματα τα οποία έχει βάσει της σχετικής νομοθεσίας περιλαμβάνουν το δικαίωμα να αιτηθεί την επικαιροποίηση ή/ και διόρθωση των δεδομένων του, την παύση ή/και περιορισμό της επεξεργασίας τους και τη διαγραφή τους από τα συστήματα της επιχείρησης, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα φορητότητας ή/και εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του.


Μπορεί να ασκήσει όλα τα ως άνω δικαιώματά του υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση Μητροπόλεως αρ. 27, ΤΚ 54624, Θεσσαλονίκη. Για οποιοδήποτε θέμα έχει σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα ή/ και για διευκρινήσεις, μπορεί να επικοινωνήσει με εμάς, είτε τηλεφωνικώς στο 2310286505 είτε μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@amoreni.gr. Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. τα δεδομένα που χρειάζονται διόρθωση), όπως περιγράφονται στους όρους χρήσης της εκάστοτε υπηρεσίας.