Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό τόπο της Αmoreni!

H Ιστοσελίδα www.amoreni.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω Διαδικτύου, το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της ατομικής επιχείρησης “AMORENI” της Ειρήνης Νικήτα του Νικολάου (Α.Φ.Μ. 068882611, Δ.Ο.Υ Δ΄ Θεσσαλονίκης, τηλ: 2310286505). Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μητροπόλεως αρ. 27 (ΤΚ 54624).

Οι κάτωθι όροι εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της ατομικής επιχείρησης “AMORENI” της Ειρήνης Νικήτα του Νικολάου το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amoreni.gr.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους που διατυπώνονται στο παρόν, διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγηση στο δικτυακό μας τόπο συνεπάγεται την από μέρους σας ρητή συναίνεση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Η συμμετοχή στην υπηρεσία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Κάθε Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα θα παρέχει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν συμφωνητικό.

Η παροχή ψευδών πληροφοριών, όπως και κάθε προσπάθεια πλαστοπροσωπίας στο διαδίκτυο συνεπάγονται την επιβολή των προβλεπόμενων εκ του Νόμου κυρώσεων.

Οι χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες συνιστούν παραβίαση της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και από πράξεις ή παραλείψεις που προκαλούν κάθε είδους βλάβη ή ζημία στο www.amoreni.gr και/ή σε έτερους χρήστες της ιστοσελίδας του www.amoreni.gr.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους αυτούς και τις επιμέρους προϋποθέσεις των συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τις τροποποιήσεις αυτές, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους όρους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς οι όροι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της κατάρτισης της σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) είναι και οι εφαρμοστέοι. Τυχόν αλλαγές που επήλθαν μετά την υποβολή της παραγγελίας σας, δεν καταλαμβάνουν τις παραγγελίες αυτές.

I. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η www.amoreni.gr δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. Συνεπώς, η επιχείρηση, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

II. Όρια ευθύνης

Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η επιχείρηση κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

Η επιχείρηση ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της τυχόν μη διαθεσιμότητας τους. Η επιχείρηση δεν δηλώνει με κανένα τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε αυτό το διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”, χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της www.amoreni.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κλπ.), που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

III. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της ατομικής επιχείρησης “AMORENI” της Ειρήνης Νικήτα του Νικολάου και όλο το περιεχόμενο που αναρτά στις ιστοσελίδες της συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ως άνω και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της επιχείρησης. Συνεπώς, η χρήση των περιεχομένων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς και απαγορεύεται να αντιγραφούν, να τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών ή να διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεσή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

IV. Ευθύνη του χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.amoreni.gr αποδέχονται και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e–mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους:

1. οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα είτε το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου

2. οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

3. οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

4. οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων,

5. οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Επίσης, συμφωνούν ότι όλο το προσωπικό, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η ιδιοκτήτρια και οι υπεύθυνοι της επιχείρησης δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτους που χρησιμοποιούν το site της. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση.

V. Ισχύων Νόμος

Το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ατομική επιχείρηση της Ειρήνης Νικήτα του Νικολάου στη Θεσσαλονίκη και η χρήση αυτού θα γίνεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και οι χρήστες συμφωνούν να μην χρησιμοποιούν το site μας με σκοπό να παραβιάσουν τους νόμους αυτούς. Στην περίπτωση που επιλέξουν να έχουν πρόσβαση στο site της επιχείρησης μας από άλλη χώρα, έχουν την ευθύνη να ακολουθούν τους Νόμους της χώρας αυτής. Οι παραπάνω όροι αποτελούν πλήρη συμφωνία με την επιχείρηση μας, η οποία έχει και το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του site και στους ανωτέρω όρους, χωρίς καμία προειδοποίηση, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

VI. Ασφάλεια – Προστασία προσωπικών δεδομένων – Τήρηση απορρήτου συναλλαγών

Η επιχείρησή μας έχει λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε οι πληροφορίες οι οποίες μεταφέρονται στο διαδίκτυο να είναι προστατευμένες με τη χρήση ασφαλών πρωτοκόλλων μεταφοράς – SSL (Secure Sockets Layer), μέσω των οποίων τα δεδομένα σας μεταφέρονται κρυπτογραφημένα και να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του πελάτη, δηλαδή ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), είναι γνωστοί μόνο στον πελάτη, ο οποίος είναι και αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς τους από τρίτα πρόσωπα. Η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Υπογραμμίζεται ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων, που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των σχετικών συναλλαγών.

Η επιχείρηση δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε όσα στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς επίσης και τη διόρθωσή τους, σε περίπτωση που τεκμηριώνεται η ύπαρξη λάθους.

Η επιχείρηση μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς. Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που αφορούν στοιχεία επικοινωνίας γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της ενημέρωσής σας για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις της επιχείρησης. Όλα τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για αυτό τον σκοπό και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από το τμήμα Πωλήσεων και το Τμήμα Marketing της επιχείρησης μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα, που επεξεργάζεται η επιχείρηση, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. Η εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά/τεχνολογικά μέτρα και όλες τις μεθόδους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των χρηστών – πελατών και των προσωπικών τους δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των πελατών – χρηστών είναι ασφαλείς και απόρρητες. Χρήση των στοιχείων αυτών γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της επιχείρησης και μόνον όποτε αυτό είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, για σκοπούς μάρκετινγκ, διαχείρισης δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης, αλλά κυρίως για την εκτέλεση των παραγγελιών των χρηστών. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά απέναντί μας, ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας /δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητά σας. Οποιαδήποτε αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων των πελατών και των συναλλαγών τους δύναται να λάβει χώρα μόνον κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης από τους ίδιους τους πελάτες ή κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης ή απόφασης άλλης Δημόσιας Αρχής.

Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στην ενημέρωσή σας για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις μας εύλογος χρόνος διατήρησης των στοιχείων σας κρίνεται ο χρόνος της σχετικής (εμπορικής) λειτουργίας της επιχείρησης.

Κάθε χρήστης – πελάτης έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ρωτήσει ποια είναι τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουμε, αν τα δίνουμε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχει το δικαίωμα να λάβει δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων μετά από αίτησή του. Άλλα δικαιώματα τα οποία έχει βάσει της σχετικής νομοθεσίας περιλαμβάνουν το δικαίωμα να αιτηθεί την επικαιροποίηση ή/ και διόρθωση των δεδομένων του, την παύση ή/και περιορισμό της επεξεργασίας τους και τη διαγραφή τους από τα συστήματα της επιχείρησης, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα φορητότητας ή/και εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του.

Μπορεί να ασκήσει όλα τα ως άνω δικαιώματά του υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση Μητροπόλεως αρ. 27, ΤΚ 54624, Θεσσαλονίκη. Για οποιοδήποτε θέμα έχει σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα ή/ και για διευκρινήσεις, μπορεί να επικοινωνήσει με εμάς, είτε τηλεφωνικώς στο 2310286505 είτε μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@amoreni.gr. Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. τα δεδομένα που χρειάζονται διόρθωση), όπως περιγράφονται στους όρους χρήσης της εκάστοτε υπηρεσίας.

VII. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1. Εφαρμογή

Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά τις πωλήσεις προϊόντων μέσω του ιστοτόπου (website) www.amoreni.gr της ατομικής επιχείρησης “AMORENI” της Ειρήνης Νικήτα του Νικολάου. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις Πωλήσεων αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που προβαίνει σε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Η ηλεκτρονική αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων που τίθενται με την παρούσα στο σύνολό τους και σύναψη της σχετική σύμβασης πώλησης με τους ίδιους όρους. Εφόσον δεν συμφωνείτε με το σύνολο των περιγραφόμενων στην παρούσα όρων, οφείλετε να απέχετε από κάθε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

2. Παραγγελίες

Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στον ιστότοπο www.amoreni.gr και είναι δεσμευτικές μόνον, εφόσον γίνουν δεκτές από την επιχείρηση με σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας που θα λάβετε με την Επιβεβαίωση Καταχώρησης, η οποία καταγράφεται στα συστήματα της, εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλεται με e-mail κατόπιν υποβολής της παραγγελίας. Οι χρήστες υποχρεούνται να ελέγξουν την ανωτέρω Επιβεβαίωση Καταχώρησης και να ενημερώσουν αμέσως την επιχείρηση (το αργότερο εντός 2 ωρών από τη λήψη της ηλεκτρονικής ειδοποίησης Επιβεβαίωσης Καταχώρησης) εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση που θα εκτελεσθεί. Πριν την αποστολή της Φόρμας Παραγγελίας θα πρέπει να λαμβάνεται γνώση των εξής στοιχείων:

• Στις αναγραφόμενες τιμές των διαφόρων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ιστοτόπου συμπεριλαμβάνεται πάντοτε και ο εκάστοτε ισχύων Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που αναλογεί σε αυτά.

• Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Η επιχείρησή μας προσπαθεί να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Ωστόσο δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση/αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος, οπότε η επιχείρηση, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο www.amoreni.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος. Για τους λόγους αυτούς και για την προστασία των χρηστών, παρακαλούμε, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, και πριν την υποβολή παραγγελίας του, να συμπληρώνεται στη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας η εν λόγω διαπίστωση ή αμφιβολία του χρήστη σχετικά με το ασυνήθιστο της τιμής του πωλούμενου προϊόντος.

3. Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή πραγματοποιείται πριν ή κατά την παράδοση του προϊόντος και μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

i. Με αντικαταβολή του αντιτίμου της παραγγελίας κατά την παράδοση του προϊόντος στο χώρο που επέλεξε ο χρήστης, στο συνεργάτη της εταιρίας μας, που κάνει την παράδοση (Επιπλέον χρέωση 2,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία της αντικαταβολής είναι διαθέσιμη μόνο για περιοχές της ελληνικής επικράτειας και όχι για την Κύπρο.

ii. Με Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δέχεται την πληρωμή με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες: Visa, MasterCard, Maestro, Diners και American Express. Για τις αγορές σας με χρήση κάρτας ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στη σχετική φόρμα παραγγελίας και συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία.

Σε περίπτωση που ο κάτοχος της κάρτας όπου έγινε η χρέωση είναι διαφορετικός από τον παραλήπτη της παραγγελίας, θα πρέπει να υποβάλετε στο πεδίο «Στοιχεία χρέωσης» τα αντίστοιχα στοιχεία και πληροφορίες επικοινωνίας με τον κάτοχο της κάρτας, ενώ στα «Στοιχεία Αποστολής» το επιθυμητό όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη.

Χρησιμοποιούμε κάθε δυνατό μέσο ώστε να αποτρέψουμε την παράνομη χρήση πιστωτικών καρτών και άλλων επιλογών πληρωμής και να επιβεβαιώσουμε την απουσία δόλου σε κάθε παραγγελία. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε, ωστόσο, ότι μπορούμε να αποτρέψουμε την παράνομη χρήση πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Σημειώνεται ότι οι αγορές με δόσεις δεν υποστηρίζονται.

iii. Με τραπεζική κατάθεση. Μπορείτε να προεξοφλήσετε την παραγγελίας σας στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησής μας:

EUROBANK : GR4502602320000520201268497

ΌΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΗΤΑ

Και να μας αποστείλετε αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με mail στο info@amoreni.gr, αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας σας, προκειμένου να γίνει με ασφάλεια η ταυτοποίηση της παραγγελίας σας. Με τη λήψη του σχετικού αντιγράφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, δρομολογούμε άμεσα την παραγγελίας σας. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προχωρήσετε στην κατάθεση ολόκληρου του ποσού της παραγγελία σας εντός 48 ωρών από την ημερομηνία καταχώρησης της παραγγελίας, σε αντίθετη περίπτωση η παραγγελία ακυρώνεται.

iv. Πληρωμή μέσω της πλατφόρμας PayPal. Το www.amoreni.gr δέχεται πληρωμές και μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας PayPal. Επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή, θα ανακατευθυνθείτε στην ασφαλή σελίδα συναλλαγών PayPal (http://www.paypal.com).

v. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα επιλογής για την έκδοση ως φορολογικών παραστατικών είτε απόδειξης λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρίας, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση έδρας και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

vi. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500,00 ευρώ (με ΦΠΑ) προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται μόνον με τους παρακάτω τρόπους:

α) Κατάθεση/Έμβασμα στον τραπεζικό μας λογαριασμό :

EUROBANK : GR4502602320000520201268497

ΌΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΗΤΑ

β) Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

4. Αποστολή προϊόντων

Τα προϊόντα της παραγγελίας αποστέλλονται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier) στον τόπο που υποδεικνύεται στη Φόρμα Παραγγελίας.

Οι παραδόσεις των προϊόντων πραγματοποιούνται οπουδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας και της Κύπρου και σύμφωνα με τους όρους και τους χρόνους παράδοσης της εταιρίας ταχυμεταφορών που έχει επιλεγεί. Η επιχείρηση σας ενημερώνει σχετικά με τον αριθμό αποστολής (voucher) και παρακολουθείτε την κατάστασή της σε συνεργασία και επικοινωνία με την εταιρία ταχυμεταφορών.

5. Έξοδα Αποστολής / Δωρεάν Παράδοση

α) Ελλάδα

Για παραγγελίες άνω των 80,00€ τα μεταφορικά έξοδα είναι δωρεάν για όλη την Ελλάδα.

Για παραγγελίες κάτω των 80,00€ το κόστος αποστολής καθορίζεται στα 3,50€ ανά παραγγελία (ενδέχεται να υπάρχουν αυξομειώσεις σε περίπτωση παράδοσης σε δυσπρόσιτη περιοχή).

β) Κύπρος: το κόστος αποστολής καθορίζεται στα 20,00€ ανά παραγγελία

Ο τόπος παράδοσης αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης. Η κυριότητα του Προϊόντος μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση, ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά το χρόνο παράδοσης.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε μεταφορική εταιρία της επιλογής σας, με την οποία η εταιρία μας δεν συνεργάζεται, τότε τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη, ανεξαρτήτως του ύψους της παραγγελίας.

6. Καθυστέρηση παραγγελίας: Η παραγγελίας σας δύναται να καθυστερήσει για τους παρακάτω λόγους:

α) Καθυστέρηση παραλαβής από τον προμηθευτή μας. Η επιχείρησή μας προμηθεύεται τα προϊόντα που εμπορεύεται από πλήθος προμηθευτών, εγχώριων ή διεθνών. Κατά συνέπεια, τυχόν καθυστέρηση στη δική μας παραλαβή των προϊόντων δύναται να συνεπάγεται καθυστέρηση και στην εκτέλεση της παραγγελίας σας. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά και να σας ρωτήσουμε, αν εξακολουθείτε να επιθυμείτε την εκτέλεση της παραγγελίας σας ακόμα και χωρίς το προϊόν που δεν έχουμε παραλάβει ή να σας προτείνουμε κάποιο σε αντικατάστασή του.

Β) Κατάργηση της κυκλοφορίας του προϊόντος από τον προμηθευτή μας. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά και να σας δώσουμε τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

7. Ανωτέρα Βία: Η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης), που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

VIII. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1. Σε περίπτωση κατά την οποία αλλάξατε γνώμη για την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος, διατηρείτε το δικαίωμα να δηλώσετε την υπαναχώρησή σας από τη σύμβαση και να ζητήσετε την επιστροφή του προϊόντος, με αντίστοιχη επιστροφή του τιμήματος που καταβάλατε, εφόσον δηλώσετε τούτο εγγράφως μέσω της φόρμας επικοινωνίας, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο υπόδειγμα υπαναχώρησης που υπάρχει στην ανωτέρω φόρμα επικοινωνίας, το οποίο είναι σύμφωνο με το ν. 2251/1994, εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας αφορά σε παρτίδα προϊόντων, η προθεσμία αρχίζει από τη στιγμή που θα παραλάβετε το τελευταίο προϊόν ή με την παράδοση του προϊόντος, σε περίπτωση περιοδικών παροχών.

2. Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνει με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η παράδοση – παραλαβή του, όπως αυτή αναφέρεται στην εισαγωγή των παρόντων Όρων Χρήσης, εντός 14 ημερών από την κοινοποίηση της δήλωσης υπαναχώρησης.

3. Για να είναι επιτυχής η άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης θα πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν ακριβώς στην ίδια κατάσταση που το παραλάβατε (as new). Το προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, φορεθεί, πλυθεί και να μην φέρει κανένα σημάδι αλλοίωσης ή ζημίας. Επιπλέον, θα πρέπει να επιστρέφετε στην αρχική του συσκευασία συνοδευόμενο από όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και την απόδειξη παραλαβής, αλλά και από οποιοδήποτε έγγραφο συνόδευε το προϊόν μαζί με τα φερόμενα επί του προϊόντος καρτελάκια. Βασική προϋπόθεση για την επιστροφή του προϊόντος είναι αυτό να φέρει απαραιτήτως τα ειδικά αυτοκόλλητα (εφόσον αυτά υπάρχουν).

5. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής δεν καλύπτονται από την επιχείρηση και επιβαρύνουν τον πελάτη.

6. Η επιστροφή των χρημάτων που τυχόν μας έχετε καταβάλει θα γίνεται εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η επιχείρησή μας για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Ωστόσο, η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά. Στο ποσό που θα επιστραφεί δεν περιλαμβάνονται έξοδα αρχικής αποστολής του προϊόντος και έξοδα αντικαταβολής (εφόσον αυτά υπάρχουν).

7. Δεν δικαιούσθε υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του Ν. 2251/1994 και σε κάθε άλλη περίπτωση, που αυτό προβλέπεται από το νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο. Ενδεικτικά, δεν δικαιούσθε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης σε προϊόντα, όπως π.χ. αξεσουάρ σώματος, ερωτικά βοηθήματα, καλσόν – κάλτσες, κρέμες σώματος, λάδια/σπρέι σώματος και προϊόντα ομορφιάς (καλλυντικά, αρώματα και προϊόντα μακιγιάζ) για λόγους υγιεινής. Δεν δικαιούσθε, ακόμη, να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης στην κατηγορία προϊόντων – κεριά. Τα αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή είναι σαφώς εξατομικευμένα εξαιρούνται και αυτά από το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Επίσης δεδομένου του ότι τα περισσότερα προϊόντα μας είναι κατηγοριοποιημένα για αυστηρά προσωπική χρήση, καθίσταται σαφές ότι δεν γίνονται επιστροφές σε αυτά. Ειδικότερα όλα τα slip, string, brazilian και εν γένει τα κάτω μέρη των εσωρούχων, δεδομένου του ότι έρχονται σε επαφή με ευαίσθητες περιοχές, δεν δύναται να επιστραφούν. Το ίδιο ισχύει και για τα μαγιό, αν κατά τη δοκιμή τους έρθουν σε επαφή με ευαίσθητες περιοχές του σώματος. Τέλος, στα μαγιό δεν θα πρέπει να έχει αφαιρεθεί η προστατευτική ταινία από τον καβάλο (εάν υπάρχει) αλλιώς η επιστροφή δεν θα είναι δυνατή.

Κατά την επιστροφή ενός προϊόντος θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για να επαληθευτεί η ορθότητα των παραπάνω. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο το ανάλογο προϊόν που επιθυμείτε (π.χ. μεγαλύτερο μέγεθος), σας επιστρέφουμε τα χρήματα σας.

Πακέτα προϊόντων (πακέτα που περιέχουν πάνω από ένα κομμάτι) όπως σετ εσωρούχων, κιλοτάκια, κάλτσες κ.λπ., θεωρούνται ΕΝΑ κομμάτι. Έτσι η συσκευασία θα πρέπει να μην έχει ανοιχτεί και δεν επιστρέφονται μέρη του πακέτου ή μεμονωμένα κομμάτια.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Για την επιστροφή ενός μη ελαττωματικού προϊόντος το κόστος επιστροφής επιβαρύνει τον πελάτη, ενώ το κόστος επαναποστολής του είδους που τυχόν επιλέξετε για αντικατάσταση επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου την www.amoreni.gr.

8. Στην απίθανη περίπτωση που λάβετε ένα ελαττωματικό προϊόν (περιπτώσεις ευθύνης πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας) δικαιούσθε κατ’ επιλογήν σας: α) να αιτηθείτε, χωρίς δική σας επιβάρυνσή, τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να μειώσετε το τίμημα, γ) να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Η επιχείρησή μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντικατασταθεί το εν λόγω προϊόν με ένα ίδιο ή παρόμοιο προϊόν, εφόσον αυτό επιθυμείτε, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για σας. Θα πρέπει όμως να μας ενημερώσετε με e-mail στο info@amoreni.gr για να σας αποστείλουμε οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος. Εάν το προϊόν πάψει να είναι διαθέσιμο, μπορεί να γίνει αντικατάσταση με ισάξιο προϊόν κατόπιν συνεννόησης ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματα σας. Για οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε αποκλειστικά την επιστροφή του προϊόντος και, αναλόγως, αφενός με τον τρόπο που έχει επιλεγεί για την πληρωμή της παραγγελίας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή του, η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που θα επιβεβαιωθεί από εμάς ότι πράγματι υφίσταται το εν λόγω ελάττωμα, γεγονός το οποίο θα σας γνωστοποιήσουμε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η επιστροφή θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε και η πληρωμή.

Η παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα καταναλωτών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να συμβεί από φυσιολογική φθορά, κακή χρήση και καταστροφή κατά την αφαίρεση των ετικετών.

ΙX. ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

1. Εάν παραλάβατε προϊόν διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, ενημερώνετε εγγράφως την επιχείρησή μας στη φόρμα επικοινωνίας.

2. Επιστρέφετε το προϊόν με τον ίδιο τρόπο που το παραλάβατε χωρίς καμία δική σας χρέωση.

3. Η επιχείρησή μας θα σας αποστείλει μέσα σε 3 ημέρες από την παραλαβή του επιστραφέντος προϊόντος αυτό που πραγματικά παραγγείλατε στην ίδια διεύθυνση, χωρίς καμία δική σας χρέωση.

4. Εάν διαπιστώσετε ότι η χρέωση που σας έγινε για την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος είναι διάφορη αυτής που εμφανίστηκε στη φόρμα παραγγελίας σας και επιβεβαιώθηκε από την επιχείρησή μας, ενημερώνετε εγγράφως την επιχείρησή μας στη φόρμα επικοινωνίας.

5. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρησή μας, αφού προβεί σε έλεγχο της παραγγελίας σας και επιβεβαίωση της χρέωσης θα σας επιστρέψει το τυχόν επιπλέον ποσό που χρεώθηκε.

X. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Οι πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιλογή του Προϊόντος και την καταλληλότητά του για τους σκοπούς του χρήστη και τα έξοδα τηλεφώνων και ταχυδρομείου για την επικοινωνία με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, εάν υπάρξουν.

XI. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

XΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει.

Η επιχείρηση δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο.

Όλες οι κοινοποιήσεις μεταξύ των μερών πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).

XΙΙΙ. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, καθώς επίσης και τον Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από πώληση μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορείτε να προβείτε στην υποβολή αίτησης για την εξωδικαστική της επίλυση μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή”, που εδρεύει στην Αθήνα, στη διεύθυνση Λ.Αλεξάνδρας αρ. 144, ΤΚ 11471, τηλ. 2106460862, email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr “

XV. COOKIES ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies για να μπορούμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε και να σας παρέχουμε συγκεκριμένες δυνατότητες που ίσως βρείτε χρήσιμες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει cookie των συνεργατών μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διαφήμισης που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μεταφέρονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας, ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας και να παρακολουθούμε τους επισκέπτες του ιστότοπού μας. Με τον τρόπο αυτό, κατανοούμε καλύτερα ποια προϊόντα και ποιες υπηρεσίες είναι καταλληλότερα για εσάς. Ένα cookie περιέχει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας όταν περιηγείστε στον ιστότοπό μας, ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να διεκπεραιώσετε την αγορά σας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, άλλα εάν το επιθυμείτε, μπορείτε αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, ώστε να αποδέχεστε, να απορρίπτετε ή να διαγράφετε τα cookies. Η επιλογή «Βοήθεια» στη γραμμή εργαλείων των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης σάς εξηγεί πώς να αποτρέψετε το πρόγραμμα περιήγησής σας από το να αποδεχτεί νέα cookies, πώς να το ρυθμίσετε να σας ενημερώνει όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie, ή πώς να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies. Εάν επιλέξετε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, ίσως διαπιστώσετε ότι ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες δεν λειτουργούν όπως προβλέπεται. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν εντοπίζουν καμία πληροφορία που έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie και πώς να αποτρέψετε την εγκατάστασή τους, επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.allaboutcookies.org.

Χρησιμοποιούμε λογισμικό εντοπισμού για να παρακολουθούμε τα πρότυπα της κίνησης των πελατών μας, καθώς και τη χρήση του ιστότοπου, ώστε να βοηθηθούμε στην ανάπτυξη του σχεδιασμού και της διάταξης των ιστότοπων. Το εν λόγω λογισμικό δεν μας επιτρέπει να καταγράφουμε κανένα προσωπικό στοιχείο πελάτη.